Biotechnologia - nowy potencjał

Nadzieja i rosnące zalety ale również zagrożenia oraz swoiste obawy, wszystko skrywa się za zielona biotechnologią. Jako nauka i zakres działań, wiąże się między innymi z przemysłowym wykorzystaniem procesów zachodzących w żywych organizmach. W dużej mierze ma to związek z procesami biologicznymi. Problem jednak w ty, że tego rodzaju definicja nie oddaje w pełni zakresu tej dziedziny i jej zasięgu. Biorąc pod uwagę Konwencję dotyczącą różnorodności biologicznej ONZ, mówi ona, że biotechnologia swoim zakresem obejmuje i technologiczne zastosowanie, dotyczące użycia systemów biologicznych organizmów żywych bądź ich elementów w celu modyfikowania lub wytwarzania produktów/procesów w konkretnym zastosowaniu. Tego rodzaju ujęcie, jest więc bardzo obszerne. Tym samym, może znaleźć zastosowanie do wielu dziedzin życia.

Warto tu jednoczenie zauważyć, że zielona biotechnologia nazywana jest również agrobiotechnologią i swoim zasięgiem obejmuje wiele aspektów związanych z rolnictwem, leśnictwem, jak również z rozwiązaniami, które wiążą się z rozwiązaniami spotykanymi zarówno w celach spożywczych jak i niespożywczych. Jedna w wielu przypadkach głównym zainteresowaniem cieszą się tam rośliny.

Zielona biotechnologia wzbudza szerokie zainteresowanie, głównie dlatego, że obecne rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności i produkcji rolnej zdają się być na wyczerpaniu. Nowa technologia to również i nowe koncepcje w tej dziedzinie. Wedle wielu głosów, nowe metody mogą się okazać nie tylko bardziej skuteczne ale również bardziej przyjazne nie tylko dla człowieka ale i dla środowiska naturalnego. Na szczególną uwagę zasługują poglądy oraz plany związane z roślinami, które samodzielnie będą reagować na potrzeby oraz zagrożenia wynikające między innymi z obecności organizmów, które są nie tylko niepożądane ale również i szkodliwe.