REACH - zmiany w załączniku XVII

W Dzienniku Urzędowym UE nr L/9 – 14 stycznia 2016 roku – ukazało się Rozporządzenie Komisji 2016/26/UE z dnia 13 stycznia 2016 roku. Zmienia ono załącznik XVII do rozporządzenia  - WE  nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH. Odnosi się ono do oksyetylenowanychnonylofenoli, które zostały zdefiniowane jako rozgałęzione i liniowe oksyetylenowane nonylofenole, obejmujące substancje o określonych nr CAS lub WE, jak i substancje o nieznanym bądź też zmiennym składzie, zmienne produkty reakcji bądź materiały charakteryzowane jako biologiczne, polimery oraz homologi.

Nowe rozporządzenie sprawiło, że do załącznika XVII dodano nową pozycję – 46a, (46 - Oksyetylenowane nonylofenole - C2H4O)nC15H24O).

W związku z tymi przepisami, tego rodzaju związki nie będą wprowadzane do obrotu po 3 lutego 2021 roku. Dotyczy to wyrobów włókienniczych, które w założeniach będą prane w wodzie, w stężeniu co najmniej 0,01% masy tego wyrobu bądź też każdej części tego wyrobu.

Tego zapisu nie stosuje się jednak w sytuacji, kiedy do obrotu wprowadza się wyroby używane (włókiennicze) lub nowe, wyprodukowane bez zastosowania oksyetylenowanych nonylofenoli wyłącznie z materiałów, które pochodzą z recyklingu.

W tym zakresie jako wyrób włókienniczy należy rozumieć produkt niegotowy, półgotowy bądź też inny, którego część składa się w przynajmniej 80% masy z włókien (tekstylnych). Zalicza się do nich również produkty takie jak odzież, materiały włókiennicze i wstawki z dzianiny, wyroby włókiennicze oraz przędzę czy też włókna.