Rejestracja substancji - udostępnienie danych i nie tylko

W dniu 6 stycznia 2016 roku, w Dzienniku Unii Europejskiej nr L.3, ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2016/9/UE z dnia 5 stycznia 2016 roku. Dotyczyło ono rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH. Wspomniane rozporządzenie w założeniach ma na celu uwzględnienie zdobytego już doświadczenia przez organy, w związku z zastosowanymi terminami rejestracji w roku 2010 raz 2013. Zostały one określone w art.23 rozporządzenia – WE – nr 1907/2006 dla substancji wprowadzanych, łącznie z informacjami, które dotarły od zainteresowanych stron bezpośrednio, jak również w ramach warsztatów REACH. Stwierdzono bowiem, że dotychczasowe przepisy nie były do końca właściwie wykorzystywane. W dużej mierze odnosiło się to do małych oraz średnich przedsiębiorstw. Rozporządzenie uwzględnia oraz określa w sposób szczegółowy obowiązki, zobowiązania stron umów w sytuacji, kiedy udostępnienie informacji, podział kosztów dodatkowych są wymagane w zakresie wskazanym przez rozporządzenie REACH.

W sytuacji, kiedy kilka podmiotów dokonuje rejestracji tej samej substancji, są one zobowiązane do tego, by udostępnić informacje – powinny one dokładać właściwych starań w kierunku zawarcia umowy o udostępnienie informacji. Tego rodzaju umowa, która dotyczy tylko osób/podmiotów, objętych przedmiotowym rozporządzeniem, powinna składać się określonych sekcji. Musi być ona również jasna oraz zrozumiała dla każdej ze stron. W zakresie sekcji wymienia się między innymi:

- wyszczególnieniem danych, które powinny zostać udostępnione. Należy tu wymienić między innymi koszty każdego elementu danych, opis, który wskazuje wymogi określone w rozporządzeniu  - WE – nr 1907/2006, którym powinien odpowiadać każdy koszt. Powinno tam znaleźć się również właściwe uzasadnienie, dotyczące tego, jakie dane udostępnienie ma spełniać  wymogi w zakresie dotyczących informacji,

- podział kosztów, który ma obejmować mechanizm zwrotu kosztów,

- uzasadnienie oraz wyszczególnienie wszystkich kosztów wliczanych do utworzenia umowy, dotyczącej udostępnienia danych, jak i wspólnego przedkładania informacji przez rejestrujących tę samą substancję, oraz zarządzania taką umową i wspólnym przedkładaniem informacji. Powinno to obywać się zgodnie z rozporządzeniem  - WE – nr 1907/2006 /koszty administracyjne/, które mają zastosowanie do umowy o udostępnieniu danych.